K dispozícii je 7118 podnikov.

Pravidlá súťaže SME reštaurácia roka:

Súťaž trvá od 13.10.2015. do 15.01.2016

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 2471. Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:

1. Popis súťaže

SME reštaurácia roka

Je súťaž určená všetkým návštevníkom restauracie.sme.sk, ktorí počas trvania súťaže uverejnia aspoň jedno hodnotenie a zaregistrujú sa pod svojim e – mailom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj už registrovaní návštevníci, ktorí musia byť v čase pridávania hodnotenia prihlásení.

2. Vedľajšie výhry

Do žrebovania sú, počas trvania súťaže, zaradené všetky hodnotenia uskutočnené prihláseným používateľom za predchádzajúce obdobie. Deň pred dátumom žrebovania je posledným dňom, v ktorom možno hodnotiť a byť tak zaradený do žrebovania, ktoré sa uskutoční 15.1.2016, 15.12.2015, 15.11.2015. Jeden návštevník môže pridať neobmedzené množstvo hodnotení, pričom do žrebovania je zaradené každé hodnotenie.

Vedľajšími výhrami sú pobyt na Zochovej Chate a večera v reštaurácii Fou Zoo v hodnote 100€.

Mená výhercov (registračné e-mailové adresy) sa uverejňujú na facebooku a stránke www.restauracie.sme.sk/sutaz. Výherca bude zároveň informovaný o výhre e-mailom zaslaným povereným zamestnancom organizátora súťaže.

Výherca na základe informačného e-mailu zašle usporiadateľovi kontaktné údaje, potrebné pre uplatnenie nároku na výhru. Nárok na výhru zaniká, ak výherca nezareaguje na informačný e-mail do troch pracovných dní alebo pri registrácii do používateľského účtu uviedol neexistujúci e-mail.

3. Hlavná výhra

Hlavná výhra sa žrebuje 15.01.2016 o 12:00 h.

Do žrebovania sú zaradené všetky hodnotenia pridané počas trvania súťaže (od 13.10.2015 do 15.01.2016 vrátane) a spĺňajú základnú podmienku a teda pridanie hodnotenia ako prihlásený používateľ.

Hlavnou výhrou je

1 x 1 dňová škola varenia s Jaroslavom Židekom v Bratislave

Organizátor súťaže dohodne s výhercom podmienky odovzdania výhry. Termín bude dohodnutý v súčinnosti s Jaroslavom Židekom v závislosti od voľných priestorov.

4. Všeobecné ustanovenia

Výhry neprebraté do 30 dní od uzávierky súťaže prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže.

Účasť zamestnancov a osôb v pracovnom pomere s organizátorom súťaže a zamestnancov firiem spolupracujúcich na realizácii tejto súťaže sa zakazuje.

Zapojením sa do súťaže, súťažiaci dáva až do odvolania, najmenej však do odovzdania všetkých výhier výhercom, vydavateľstvu - usporiadateľovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov (mena a priezviska, e-mailovej adresy a v prípade výhercov hlavných výhier aj poštovej adresy) a súhlasí s ich použitím na účely účasti v súťaži a na marketingové účely spoločnosti za účelom poštovej, telefonickej či elektronickej komunikácie a zasielanie aktuálnych ponúk vydavateľstva.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže dáva organizátorovi súťaže, pre prípad výhry, súhlas na uverejnenie mena a priezviska, na vyhotovenie a uverejnenie podobizne, zvukového alebo obrazového záznamu primeraným spôsobom vo verejných oznamovacích prostriedkoch v súvislosti so súťažou.

Na nakladanie s osobnými údajmi súťažiacich sa ďalej vzťahujú VOP

Výhry budú výhercom odovzdané po overení splnenia všetkých náležitostí a podmienok súťaže.

Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním a sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade nepredvídaných skutočností (neoprávneným zásahom do súťaže a pod.) upraviť pravidlá a podmienky súťaže vrátane doby jej trvania, resp. súťaž ukončiť. O postupe bude informovať všetkých súťažiacich prostredníctvom stránky www.restauracie.sme.sk

Najlepšie hodnotené

Slovensko

Odporúčame navštíviť

Reštaurácia Rondel
Závodská cesta 6, Žilina denné menu

Restaurant Skala
Centrálna 2, Žilina denné menu

Pizza Piano u Jurka
Topoľová 23, Zvolen denné menu

Najlepšie reštaurácie
  • Zapoj sa do súťaží
  • Ovplyvni celkové hodnotenie reštaurácií
  • Buď informovaný!

Tvoje hodnotenie bolo úspešne pridané

Na vykonanie tejto akcie je potrebné sa prihlásiť.